THE 34TH DAY T MINUS SEVEN TWENTY-SIX: MOUNDMANIA INN BOUND