DUCKIE NO

BURROW BTFO

MARK THREE ZERO FOR THE 34TH DAY T MINUS TWO ZERO THIRTY-FOUR

BURROW LATITUDE

DUCKIE NO